جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رسیدگی به شکایات

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشتری
آدرس مشتری
سرویسکار

پرسشنامه

۱- آیا از زمان و سرعت خدمات رسانی راضی هستید؟
۲- آیا از کیفیت تعمیرات یا نصب راضی بودید؟
۳- آیا از نحوه برخورد، پاسخگویی و وضع ظاهری سرویسکار راضی بودید؟
۴- آیا از پاکیزگی محیط پیرامون محصول پس از انجام کار راضی بودید؟
۵- آیا از نوع برخورد واحد امور مشتریان رضایت داشتید؟
۶- آیا از نحوه پذیرش و عیب یابی واحد امور مشتریان راضی بودید؟
۷- آیا از هزینه فاکتور با توجه به خدمات ارایه شده راضی بودید؟
۸- آیا تمامی قطعات مورد نیاز تامین گردید؟
۹- آیا ارج سرویس را به کس دیگری پیشنهاد می کنید؟

رسیدگی به شکایات

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشتری
آدرس مشتری
سرویسکار

پرسشنامه

۱- آیا از زمان و سرعت خدمات رسانی راضی هستید؟
۲- آیا از کیفیت تعمیرات یا نصب راضی بودید؟
۳- آیا از نحوه برخورد، پاسخگویی و وضع ظاهری سرویسکار راضی بودید؟
۴- آیا از پاکیزگی محیط پیرامون محصول پس از انجام کار راضی بودید؟
۵- آیا از نوع برخورد واحد امور مشتریان رضایت داشتید؟
۶- آیا از نحوه پذیرش و عیب یابی واحد امور مشتریان راضی بودید؟
۷- آیا از هزینه فاکتور با توجه به خدمات ارایه شده راضی بودید؟
۸- آیا تمامی قطعات مورد نیاز تامین گردید؟
۹- آیا ارج سرویس را به کس دیگری پیشنهاد می کنید؟